สาส์นจากประธาน

บริษัท สหชลผลพืช จำกัด

นับตั้งแต่บริษัทฯ ได้ก่อตั้งมากว่า 20 ปี บนพื้นฐานปรัชญาที่ว่า “จงกล้าตัดสินใจ และกล้ารับผิดชอบ ในสิ่งที่ตัดสินใจ” เราจึงเริ่มคิด และมองลู่ทางที่จะบุกเบิกตลาดอาหารแปรรูปทางการเกษตรเพื่อส่งออกต่างประเทศโดยอาศัยศักยภาพด้านวัตถุดิบ ที่เราสามารถผลิตเองได้ ผนวกกับเทคโนโลยี และเครื่องจักรที่ทันสมัยผลิตสินค้าที่มีคุณภาพได้มาตรฐานสากล เพื่อส่งออก นำเงินตราเข้าประเทศซึ่งถือเป็นนโยบายหลักของบริษัทฯ โดยส่งเสริมเกษตรกรให้เพาะปลูกวัตถุดิบ แล้วนำมาแปรรูปเป็นสินค้าอาหารที่มีคุณภาพดี แข่งขันกับต่างประเทศได้และเราจะไม่หยุดเพียงแค่นี้ ตรางใดที่มนุษย์ยังต้องบริโภค นั่นคือความรับผิดชอบของเราที่จะต้องยกระดับอุตสาหกรรมการเกษตรในประเทศให้เจริญอย่างต่อเนื่อง ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาประเทศ